React-EU Framtidskraft

Syftet med projekt Framtidskraft är att genom riktade insatser stärka ungdomar mellan 16 – 24 år som på grund av pandemin blivit arbetslösa eller som efter avslutad utbildning inte kommit in på arbetsmarknaden.  

I stort sett alla kategorier av unga har drabbats av pandemin; ungdomar som vanligtvis jobbar ett par år innan de går vidare till högskolestudier och som gått en studieförberedande utbildning. Unga som gått en yrkesutbildning inom en bransch som drabbats av pandemin och som därför inte nyrekryterar, eller unga som inte kan få lärlings- eller APL-plats. De som drabbats allra värst är de som står ännu längre från arbetsmarknaden och de utgör den målgrupp som projektet riktar sig mot. 

Det finns ett antal olika grupper av arbetslösa ungdomar som har det generellt svårare på arbetsmarknaden. Det handlar framförallt om ungdomar som saknar gymnasieutbildning, men också om unga som har en kortare vistelsetid i landet liksom unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Att inte få fäste på arbetsmarknaden leder inte sällan till ett utanförskap som i många fall också leder till psykisk ohälsa.  

De ungdomar som saknar förankring på arbetsmarknaden och inte studerar på något gymnasieprogram omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) upp till 20 år. När de fyllt 20 år kan de i stället erbjudas sysselsättning via de kommunala arbetsmarknadsenheterna. 

Projektet genomförs i nära samverkan med Falun Borlänge-regionens ägarkommuner: Falun, Borlänge, Säter och Gagnef och deras verksamhet för KAA samt deras arbetsmarknadsenheter. Insatserna som är tänkta att komplettera och förstärka den verksamhet som redan i dag bedrivs. Till projektet knyts också Falun Borlänge- regionens befintliga nätverk av arbetsgivare och utbildningsgivare. Detta innebär att ett antal aktörer tillsammans kommer verka för en stärkt koppling mellan skola och arbetsliv och att insatserna för målgruppen är relevanta.  

Ungdomarna involveras redan under den inledande analys- och planeringsfasen i arbetet med att ta fram efterfrågade och relevanta insatser. Därefter kommer de också att kontinuerligt utvärdera insatserna för att säkerställa kvalitet och leverans. Allt i syfte att nå de uppsatta målen och effekterna. 

För att lyckas med målsättningen att korta vägen till egen försörjning anser vi dessutom att det krävs insatser för att öka ungdomarnas motivation till aktivitet och ökad kunskap om arbetsmarknaden generellt och mera specifikt de arbetsgivare som har uttalade kompetensförsörjningsbehov.  

Exempel på riktade insatser: 

  • Relevanta kompetensinsatser 
  • Arbetsgivarkontakter – en arena för möten, stöd i att söka och hitta jobb eller utbildning   
  • Stärka självkänslan – coaching   
  • Arbetsmarknadskunskap för unga vuxna – en anpassning  
  • Hälsofrämjande, motiverande och välbefinnande aktiviteter   
  • Gruppaktiviteter – att möta en arbetsgivare, vad gör en……  
  • Studiebesök  
  • Praktik   

Genom att ta del av de erbjudna insatserna och aktiviteterna bedömer vi att deltagarna kan stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Insatserna ska vara inkluderande och tillgängliga så att alla deltagare kan ta del av insatserna. Målet är att de övergår i arbete eller studier alternativt kommer närmare arbetsmarknaden genom att de fått bättre förutsättningar att söka arbete, praktik eller utbildning.  

De definierade insatsområden som ansökan beskriver kommer bland annat av den erfarenhet Falun Borlänge-regionens verksamhet ”Arbetsmarknadskunskap” erhållit under de år som man varit verksam i Dalarna. Tillsammans med all den erfarenhet som finns hos respektive kommuners KAA och AME organisationer har projektet goda förutsättningar att ta sig an utmaningarna.  

För mer information kontakta Mika Söderström på telefon 0243 – 248057 eller mail mika.soderstrom@fbregionen.se