Lyftkraft Dalarna

Arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Företagens ekonomi är mycket ansträngd och i spåren av pandemin har många anställda blivit varslade eller permitterade och arbetslösheten förutspås öka markant. Samtidigt finns fortfarande inom vissa branscher behov av arbetskraft och kompetens. I Dalarna sker förändringarna mot bakgrund av redan befintliga utmaningar kring kompetensförsörjning så som demografiska utmaningar, könssegregerad arbetsmarknad och låg utbildningsnivå.

Syftet med projekt Lyftkraft Dalarna är att färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin och att arbetsgivare får bättre möjlighet till kompetensförsörjning genom en breddad rekryteringsbas.

Lyftkraft Dalarna är ett projekt som riktar sig till privata företag som på något sätt blivit påverkade av pandemin, till exempel genom varsel och permitteringar men det kan också vara genom ökad efterfrågan och utökad verksamhet. Målet är att 500 personer ska kompetensutveckla sig genom projektet. Genom projektet kan företag kostnadsfritt kompetensutveckla sina medarbetare genom olika typer av utbildningar som finansieras av projektet. I projektet finns två ”spår” varav det ena handlar om redan inbokade ”öppna kurser” som företagen delta vid. Företagen deltar på kursen tillsammans med andra företag i Dalarna. Utöver eller istället för de ”öppna kurserna” kan företagen även boka utbildningar utifrån företagets specifika behov. Då upphandlas lämplig utbildningsleverantör och genomför insatser som tydligt speglar kompetensbehoven hos individen, företagen och arbetsmarknaden i stort. För att ytterligare stärka individernas ställning och öka arbetsgivares möjligheter till kompetensförsörjning finns genom hela projektet en tydlig prägel av de horisontella principerna.

Projektet Lyftkraft pågår under perioden 2020-08-01 till 2022-12-31 och verkar i hela Dalarna men har sin fysiska placering på Falun Borlänge-regionens kontor i Dalarna Science Park, Borlänge. Samverkansparter som kommunernas näringslivskontor och ett antal företagsfrämjare haren mycket viktig roll i projektet genom deras dagliga kontakt med målgruppen och fungerar som en länk mellan dessa och projektet.

Medfinansieras av: