Lyftkraft 2.0

Genom Lyftkraft 2.0 får små och medelstora företag i hela Dalarna stöd i att kompetensutveckla sin personal.

I länet genomförs nu stora satsningar och kompetensbristen kommer att bli ett stort problem framöver, inte minst för de mindre företagen. Trots stor efterfrågan på arbetskraft står många utanför arbetsmarknaden. Problem som låg utbildningsnivå, en starkt könssegregeradarbetsmarknaden sam demografiska utmaningar bidrar ytterligare till företagens svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

Projektet bygger erfarenheterna från ett tidigare projekt, ”Lyftkraft Dalarna”, som de senaste åren kompetensutvecklat ca 740 medarbetare och haft kontakt med över 200 företag där analyser gjorts av deras behov. Detta tillsammans med övriga analyser från bland annat AF har bidragit till projektets planerade insatser.

För att möta individerna och företagens behov och för att bidra till ökad konkurrenskraft hos företagen med ökad BRP som följd avser projektet att tillhandahålla skräddarsydda insatser utifrån företagens och de anställdas behov. I detta fortsättningsprojekt har vi lagt ett ökat fokus på interkulturell dialog och det interna arbetet med kompetenstrappan för att det mer långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling i företaget ska fortsätta framåt.

I detta samarbetar vi med Avesta kommun och får ta del av deras erfarenheter från ”Fler på jobbet”. I tillägg till de helt företagsanpassade utbildningarna kommer generella insatser inom digitalisering, energi och klimat mm att arrangeras.

Detta ska slutligen leda till att individerna stärker sin ställning i företaget och på arbetsmarknaden och företaget kan utvecklas.

Målet är att 1000 anställda kvinnor och män i små och medelstora företag i Dalarna ska få del av kompetensutvecklingsinsatserna.

Projektet pågår mellan februari 2023 och januari 2026 och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och medfinansiering av Falun Borlänge-Regionen AB och Avesta kommun.

Vid frågor vänligen kontakta tf projektledare Eva-Lena Palander

0243 24 80 41

eva-lena.palander@fbregionen.se