UngKraft

Alltför många elever lämnar skolan i förtid och andelen elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökar. Många arbetsgivare i Dalarna behöver anställa men har svårt att hitta rätt kompetens samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden. Det finns alltså stora möjligheter för länets ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden under förutsättning att de fullföljer en gymnasieutbildning.

Hur eleverna trivs i skolan hänger mycket ihop med skolmiljön, men också deras allmänna välbefinnande och psykiska hälsa. Det finns en stark och dubbelriktad koppling mellan de ungas mående och benägenheten att göra ett skolavbrott. 

Syftet med projektet UngKraft är att förebygga skolavhopp och hjälpa eleverna att välja ”rätt” utbildning till gymnasiet”. Projektet är 3-årigt med start 1 mars 2023 och avslut 28 februari 2026. 

För att nå målen har projektet fått resurser att stödja eleverna både i helklass och enskilt. Alla elever få ta del av lektioner med Arbetsmarknadskunskap en gång per termin. Lektionerna ska ge kunskap om arbetsmarknaden, bristyrken i närregionen, aktuella trender, arbetsgivarnas krav och vikten av en gymnasieutbildning. Men det kanske allra viktigaste är att motivera och peppa eleverna att jobba vidare i skolan, utifrån sina förutsättningar. 

För att stötta enskilda elever som riskerar att inte klara behörighet till gymnasiet eller hoppa av skolan har respektive skola en eller två elevcoacher. Elevcoacherna ska vara vuxna person som stöd för elever som har det lite jobbigare och riskerar skolavhopp. Elevcoachen hjälper eleven vidare genom att coacha, motivera, stötta och vägleda i studierna under hela högstadietiden. Andra insatser kan bli aktuella utifrån de enskilda elevernas behov. En ambulerande coach som stärker upp på alla skolor, vid behov, kommer också ingå i projektgruppen. 

Verksamhet kommer att bedrivas på Djuråsskolan i Gagnef, Klockarskolan i Säter, Forssaklackskolan i Borlänge och Västra skolan i Falun. Projektet kommer att följa eleverna i två årskullar under årskurs 7 – 9, med start våren 2023. 

Förutom stöd till elever kommer projektet också göra insatser för lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal som eleverna möter på skolan. Tanken är att skapa en mötesplats för lärande, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling mellan de deltagande skolorna. Projektet anammar ett processinriktat arbetssätt för att succesivt kunna förbättra och optimera insatserna utifrån elevernas behov. Arbetssättet innebär också att projektets planerade insatser synkas med pågående arbete i skolan och med andra aktörer som är involverade i målgruppen.  

Genom att projektet integreras på detta sätt med det ordinarie arbetet stärks möjligheterna till övergång i ordinarie verksamhet. Arbetssättet bidrar också till att säkerställa relevans och implementering av modellerna hos andra intressenter från utbildningssidan samt regionala aktörer med koppling till kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.   

Målet är att fler elever ska klara gymnasiebehörigheten under högstadietiden. De förstärkta lektionerna i arbetsmarknadskunskap ska tillsammans med de coachande insatserna också öka elevernas motivation för att klara av skolan och hitta hållbara vägar mot utbildning och en etablering på arbetsmarknaden. 

För mer information kontakta Mika Söderström på telefon 0243-24 80 57 eller via mail mika.soderstrom@fbregionen.se