Ökad handelskraft och samverkan

 

Handels och servicenäringen står inför stora utmaningar och företagare behöver ställa om för att hänga med i den digitaliseringsutveckling som nu sker. Många företag ser utmaningar i den allt mer nätbaserade handeln och upplever ökad konkurrens, minskad omsättning och minskande lönsamhet som en följd av att de saknar kunskap och möjlighet att möta förändringarna i den takt som krävs.

Falun Borlänge regionen AB driver med stöd av Tillväxtverket och Region Dalarna projektet Ökad Handelskraft och Samverkan med medel ur europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektets syfte är att via workshops och seminarier stärka små och medelstora företags förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen genom att höja kompetensen i SMF gällande bland annat affärsmodellering och digitalisering.   

Parallellt med detta har företag möjlighet att tillsammans med rådgivare utarbeta en individuell behovsanalys som i sin tur kan leda till företagsspecifika behovsanpassade insatser med hjälp av coach/rådgivare. Som resultat av dessa insatser förväntas projektet bidra till att SMF utvecklas med stärkta förutsättningar för tillväxt och ökad konkurrenskraft. Dessutom förväntas kommunernas medverkan i projektet leda till att de metoder och samverkansformer som utvecklas i projektet även kan fortsätta drivas och utvecklas efter projektets slut.

Sammanfattningsvis är projektets övergripande mål att stärka konkurrenskraften hos handels- och servicenäringen i Dalarna för att kunna möta den digitala strukturomvandlingen i näringen och stärka regionens attraktivitet. Projektmålet är att genom företagsspecifik rådgivning, erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningsinsatser och samverkan skapa metoder, samarbeten och affärsmodeller som bidrar till en ökad konkurrenskraft och mera hållbara företag i handel- och servicenäringen.

Projektledare: Kjell Bergqvist 

kjell.bergqvist@fbregionen.se