K.R.O.K

Med anledning av pandemins framfart sökte Region Dalarna under 2020 EU medel för ett projekt kallat K.R.O.K, Kompetens-Rådgivning-Omställning-Koordinering. Under sommaren 2020 startades projektet upp och Falun Borlänge-regionen AB blev då ny samverkanspart i projektet tillsammans med Dalarna Science Park, Älvdalens kommun, Samarkand AB och Region Värmland. Projektet pågår till och med 2022 och bolaget är nu med som samverkanspart hela projekttiden.

Projektet syftar till att ge SME i Dalarna stöd för att möta Covid-19 utbrottets konsekvenser och stå bättre rustade när krisen är över. Detta ska ske genom ett proaktivt arbetssätt med stödinsatser på kort och lång sikt.
Projektet ska särskilt försöka nå ut till de företag som vanligtvis inte tar del av det regionala främjarsystemet.

Den första fasen av projektet är nu slutförd och i alla kommuner i länet har anställda eller upphandlade lotsar tagit kontakt med företag för att göra en enkel kartläggning av deras behov både på kort och, om möjligt, på lite längre sikt. Falun Borlänge-regionen AB har varit samverkanspart i den första fasen och samordnat lotsningsverksamhet i sju kommuner; Leksand, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter Hedemora och Avesta. Totalt har det i dessa kommuner varit 10 lotsar inklusive delar av näringslivsenheternas ordinarie personal.  Sex lotsar har varit anställda i FBR och t o m maj 2021 har man haft kontakt med ca 1700 företag. 

En nära samverkan med regionala främjare etablerades tidigt i projektet och ungefär en tredjedel av företagen har kopplats ihop med rätt aktör och insats/ projekt på regional nivå. Projektet har anpassat insatser utifrån företagens behov under fas 1, bland annat med stöd avseende de statliga krisstöden. Projektet har också via Falun Borlänge-regionen AB upphandlat nyföretagarrådgivning mm med anledning av stora varsel och permitteringar, samt kontaktat underleverantörer till KP.

När projektet skrevs var de tänkta insatserna i fas två bland annat: Kapacitetshöjande insatser för innovation och hållbar omställning, seminarieserier och coachning för ökad kapacitet till omställning, innovation och nyföretagande, rådgivning kring nyföretagande och ägarskifte.

Inför fas två i projektet sammanställs nu resultaten från lotsningen och dialog förs med näringslivsenheter och samverkansparter för framtagande av arbetssätt och insatser i fas två.

Det vi framför allt ser som angeläget i fas två är att komplettera de nuvarande insatserna och på så sätt fylla de luckor som finns i främjarsystemet. Vi ser också att det är angeläget att möta företagen, framför allt de mindre företagen, med insatser här och nu på operativ nivå för att sedan kunna arbeta mer strategiskt med mer långsiktiga utvecklingsinsatser även för dessa företag.