InFram - Infrastruktur för framtiden

Infram är ett samarbete mellan de fyra infrastrukturstråken Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16, som projektleds av våra infrastrukturstrateger. Därmed representerar Infram 37 kommuner och passerar genom sju regioner. Gemensamt arbetar vi för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet längs våra stråk. Tillsammans blir vi en starkare röst för behoven av en väl fungerande infrastruktur i hela Bergslagen!

Infram-LIVE 2021-05-11