Aktuellt

/ 30 January, 2024

Grön omställning i klimatklivet

Hej företagare!

Nu finns nya investeringsmedel att söka för grön omställning i Klimatklivet. Syftet är att bibehålla och attrahera nya kunder och affärer utifrån att ni bidrar till planetens hållbarhet och möter nya lagar och direktiv i tid.

Vill ni genomföra en klimatsmart åtgärd som spar mycket koldioxid men tvekar inför investeringen? Eldar ni olja fortfarande? Vill ni bygga publik laddinfrastruktur? Andra idéer?

Nu kommer nya chanser att söka stöd från Klimatklivet som fått förstärkta medel och förlängning till 2028. Det ökar möjligheten att få stöd även för lite större och längre projekt.

Tre ansökningsperioder planeras under 2024

För laddare och vätgastankstationer lämnar man anbud och då gäller särskilda kriterier och utlysningar. För alla övriga investeringar är det samma ansökningsförfarande som förut.

Nästkommande ansökningstillfällen är uppdelat på:
• Ansökningar för diverse olika projekt: 4–15 mars
• Anbud laddstationer: 25 mars – 5 april.
Föregås av öppet skriftligt samråd 19–23 februari.

Detta blir troligen årets enda samråd där platser kan öppnas eller stängas för anbud så det är viktigt att komma in med synpunkter.

En utlysning för vätgastankstationer sker nationellt 12-24 februari men det gäller bara TEN-T stomnät som inte finns i Dalarna. För tankstationer i Dalarna söker man därför under den vanliga ansökningsomgången 4–15 mars.

Under 2024 planeras ytterligare två ansökningsomgångar, i maj-juni och september-oktober, men datum för dessa är inte satta ännu och vid den senare kan beslutade medel börja att sina.

Informationsmöten inför ansökan och samråd
Länsstyrelsen genomför två digitala informationsmöten:
7/2 - Samrådet
20/2 - Klimatklivet generellt
För att få inbjudan maila Annika Varghans nedan.

För mer information:
Klimatinvesteringsstöd Länsstyrelsen Dalarna: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html

Klimatklivet: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/

Kontaktpersoner Dalarna
Annika Varghans
E-post: annika.varghans@lansstyrelsen.se
Telefon 010-225 04 80

Eva Marie Jelvéus
E-post: evamarie.jelveus@lansstyrelsen