KOM

KOMmunikation & KOMpetens

Förstudien ska bidra till möjlig lösning för att göra er utrikesfödda med minst gymnasieutbildning, anställningsbara
för små och medelstora företag. Detta genom ett upplägg där de snabbare kan lära sig svenska språket som behövs på arbetsplatserna samt att undersöka hur rustade (mottagarkapaciteten) små och medelstora företag i Dalarna är för att ta emot utrikesfödda personer.


KOM syftar till att utreda förutsättningarna för ett genomförandeprojekt för att underlätta SME:s kompetensförsörjning i länet. Avsikten är att bättre ta tillvara den resurs som finns i form av utrikesfödda med minst 2 års gymnasium genom att utveckla ett kommungemensamt språkträningskoncept med fokus på digitalisering och snabba resultat för att påskynda inträdet på arbetsmarknaden hos SME. Målgruppen för språk-konceptet är utrikesfödda med minst 2 års gymnasium. Utgångspunkten är att de har kompetensen för arbetet/yrket, och studievana men saknar språket.


Behovet har identifierats av era aktörer inom regionen. Bland annat så är det många medflyttare som har högskole- eller universitetsutbildning från sitt hemland. De har studievana och vill komma igång med en effektiv språkutbildning så snart som möjligt efter ankomst till Sverige, men upplever att dagens sätt att lära sig svenska på går långsamt.
Huvudfokus för förstudien blir den gemensamma språkfunktionen och förutsättningarna för att skapa en sådan.
”Mottagarkapaciteten” är en mycket viktig del i det stora perspektivet, men i den här förstudien ges frågan en
mindre del i förhållande till den förstnämnda